Unngå disse 8 HMS-feilene

Vanskelig å vite om man dekker lovkravene for HMS? Her er åtte punker du må ha på plass, og hvordan du kan gjør det med Proresult sitt system.

Vi hjelper deg med å dekke HMS-kravene i internkontrollforskriften.

Det er arbeidsgiver sitt ansvar at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og oppfyller lover og regler. Men arbeidstakerne skal medvirke til at HMS-tiltak blir gjennomført.

Men hva er kravene? Her er Internkontrollforskriften §5 sentral, hvor flere av kravene må dokumenteres skriftlig.

Åtte HMS-feil og tiltak

Hvem, hva og hvordan? Nedenfor finner du dokumenter og hjelpemidler i Proresult som dekker hvert punkts krav.

1. Tilgjengelighet til lover og forskrifter

Arbeidsgiver skal sørge for at lover og forskrifter knyttet til HMS
for virksomheten er tilgjengelig. De skal også ha oversikt over viktige
krav som gjelder virksomheten.

Hos Proresult finner kunder dette på Admin, under HMS/KS & Skjema – Nyttige lenker

I Admin finner du «Nyttige lenker» i under HMS/KS-skjema på venstre side.

 

2. Tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter

Arbeidsgiver skal sørge for at de som jobber i bedriften har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i HMS-arbeidet, i eksempelvis lovverk eller oppdaterte rutiner.

Dette kan man dekke på ulike måter. Her er noen eksempler:

 • Aktiv bruk av bedriftens årshjul og HMS handlingsplan
 • Systematisk opplæring av personal, kompetanseregister
 • Systematiske møter med referat
 • Byggeplassopplæring og informasjon
 • «Allmenne dokumenter»: Disse finner du i Proresult-appen.

 

3. Ansattes medvirkning

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne medvirker, for å samle kunnskap og dra nytte av erfaring.

Dette kan gjøres på følgende måte:

 • Systematiske møter med referat. Referatet kan legges inn i prosjektmappen kalt «Møter». Proresult har ferdige maler på dette.
 • Byggeplassopplæring og informasjon.

Hjelpemidler i Proresult:

 • Modulen Avvik/RUH
 • Modulen Sikker Jobb Analyse (SJA)
skjermbilde av Sikker Jobb Analyse i Proresult sitt system
Med vår modul Sikke Jobb Analyse kan du gjøre SJA ute på arbeidsplassen.

 

Slik ser det ut når man skal registrere avvik/RUH på Proresult-appen.

4. Fastsette HMS-mål (må dokumenteres skriftlig)

En bedrift skal fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.

Dokumenter du trenger til dette er:

 • 1010 Rutine for internkontroll utførende på byggeplass
 • 1010.01 Bedriftens mål for helse, miljø og sikkerhet.
 • 025. HMS bok
 • 022.06 Handlingsplan.

Hjelpemidler i Proresult:

 • Årshjul (oversiktsverktøy som er en del av modulen Oppgaver)
 • Modulen Avvik/RUH

Våre HMS-dokumenter er laget i samarbeid med Byggmesterforbundet.

5. Oversikt over bedriftens organisering (må dokumenteres skriftlig)

Det som menes her er oversikt over hvem i bedriften som har hvilket ansvar, oppgaver og myndighet i arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Dokumentene du trenger til dette er:

 • 021 Ansvarsfordeling
 • 032 Verneombud.

Hjelpemiddel i Proresult:

 • Årshjul (oversiktsverktøy som er en del av modulen Oppgaver)

6. Kartlegge farer og utarbeide planer (må dokumenteres skriftlig)

En bedrift skal kartlegge farer og problemer, og vurdere risikoen på bakgrunn av dette. Ut fra dette skal det også lages planer og tiltak for å redusere risikoen.

Dokumentene du trenger til dette er:

 • 022.06 Handlingsplan
 • Rutine for overordnet risikovurdering med tilhørende skjema

Hjelpemiddel i Proresult:

 • Årshjul (oversiktsverktøy som er en del av modulen Oppgaver)

7. Avdekke, rette opp og forebygge (må dokumenteres skriftlig)

Når du har kartlagt farer og utarbeidet planer (punkt 6), må man iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser knyttet til HMS-lovgivning.

Dokumentene du trenger til dette er:

 • 010 Oppdatere og vedlikeholde kompetanse
 • 012 Avviksrapportering og oppfølging
 • 022.06 Handlingsplan for forbedringer
 • 023 Bedriftshelsetjenesten
 • 025 HMS håndbok ansatte
 • Kapittel 03 Instrukser inkludert varslingsrutine

Hjelpemiddel i Proresult:

 • Modulen Kompetanse, som du kan bruke til å oppdatere og vedlikeholde kompetanse.

8. Systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen (må dokumenteres skriftlig)

Dette er for å sikre at internkontrollen fungerer slik den er tenkt.

Dokumentene du trenger til dette er:

 • 1010 Rutine for internkontroll utførende på arbeidsplass
 • 1010.01 HMS på byggeplass/bygning
 • 1010.02 HMS byggeplass/tomt
 • Sjekkliste 1010.1 og 2 HMS byggeplass og oppfølging
 • Oppfølging av 022.06 Handlingsplan
 • 013 Revisjon og ledelsens gjennomgang
 • 013.01 Rapport fra gjennomgang av KS-system (HMS/KS-system)

Hjelpemidler i Proresult:

 • Rapportering av uønsket hendelse via modulen Avvik/RUH
 • Ledelsen gjennomgår årshjulet, som er en del av modulen Oppgaver.  

Denne oversikten tar hensyn til at bedriften er har rundt 15 ansatte. Større bedrifter vil trenge flere dokumenter, mens mindre bedrifter kan klare seg med færre.

Les mer om Proresults HMS/KS-system her.