Generelle vilkår for Proresult Prosjektverktøy og Proresult Anleggsterminal

Generelle vilkår for programvarene Proresult og Anleggsterminal (heretter omtalt som programvaren). Sammen med kundeavtale utgjør dette en bindende avtale mellom deg (fysisk eller juridisk person) som sluttbruker (heretter kalt bruker) og Proresult AS (heretter kalt Proresult). Kundeavtalen beskriver vilkår som er spesifikk knyttet til leveransen, og generelle vilkår, som kommer til anvendelse på de deler av leveransen de er relevante for.

Ved å bruke programvaren aksepterer du å være bundet av bestemmelsen i denne avtalen. Dette gjelder også under prøveperiode/demo av programvaren.

BRUKSRETT

Programvaren gis som lisens til avtalte priser. Du får en løpende disposisjonsrett til programvaren. Du har rett til å opprette nye brukere, aktivere nye moduler og opprette nye anlegg. Utvidelse av programvaren blir fakturert etter gjeldene priser. Programvaren kan brukes på flere enheter etter eget ønske. Flere personer kan ikke dele en bruker med mindre dette er avtalt. Data og dokumentasjon som disponeres av bruker i henhold til denne avtalen, kan kun benyttes i den organisasjonen avtalen er inngått med.

Proresult har rett til å stenge tilgang til programvaren ved manglende betaling eller ved annet vesentlig mislighold fra bruker. Når tilgangen er stengt vil det ikke være mulig å hente ut data fra programvaren.

Proresult plikter å oppbevare alle registrerte data på en sikker og forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger. Proresult foretar daglig backup. Proresult bærer ikke ansvar for de opplysninger som legges inn i programvaren. Brukeren er selv ansvarlig for at det ikke legges inn personopplysninger som personvernopplysningsloven setter spesielle krav til i forbindelse med behandling og lagring av data.

Alle opplysninger som registreres av bruker tilhører bruker. Proresult har likevel rett til å bruke anonymiserte kundedata til utarbeidelse av statistikk. Ved oppsigelse av kundeavtale har bruker rett til å få utlevert egen data i egnet format.

OPPHAVSRETT

All opphavsrett til programvaren, tilhører Proresult eller dets leverandører. Programvaren er beskyttet av opphavsrettslovgivningen i Norge, internasjonale konvensjoner, og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk.

REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG ERSTATNING

Mener du det foreligger en feil/mangel ved programvaren, eller du på annen måte mener det foreligger mislighold av inngått kontrakt, må du omgående reklamere skriftlig til Proresult.

Ved mislighold av avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap. Proresult sitt erstatningsansvar er begrenset.

Proresult eller dets leverandører er ikke ansvarlig for indirekte tap. Som indirekte tap regnes tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avansetap, tap som følge av skade på maskinvare og annen programvare, tap overfor tredjemann. Ikke i noe tilfelle skal Proresult eller dets leverandører være ansvarlig for tap og skader av en hvilken som helst art som oppstår som følge av bruken av, eller manglende evne til å bruke programvaren. Under enhver omstendighet er Proresult sitt fulle ansvar begrenset til det beløp som bruker har betalt for programvaren, maks begrenset oppad til 12 månedpriser i henhold til denne avtale.

SUPPORT OG OPPLÆRING

Kundeavtale inkluderer standard opplæring ved oppstart og fortløpende teknisk support av programvaren.

Support blir sett på som enkle henvendelser meldt inn til Proresult via epost, chat eller telefon. Support innebefatter ikke opplæring, oppsett og andre endringer i systemet. Slike tenester blir sett på som opplæring eller konsulentbistand og vil bli fakturert etter medgått tid.

De første 2 månedene av kundeforholdet er dette inkludert og vil ikke bli fakturert, annet enn etableringssum som eventuelt står beskrevet i kundeavtalen. Kundeforholdet starter ved signaturdato.

VEDLIKEHOLD AV PROGRAMVAREN

Kundeavtalen dekker nyeste versjon av programvaren, feilrettinger og funksjonalitetsoppgraderinger.

PRIS, BETALINGSVILKÅR, ENDRING, TILLEGG og OPPSIGELSE

Priser og vilkår for fakturering er beskrevet i kundeavtalen. For ytelser som bruker mottar i forbindelse med denne avtale, gjelder den til enhver tid gjeldende prisliste. Normal prisregulering gjøres årlig med virkning fra 1. januar hvert år. Proresult AS kan gjøre prisendringer inntil 4 ganger pr år utover normal prisregulering. Prisendring utover normal prisregulering varsles til kunde med minimum 1 måneds skriftlig varsel.

Kunden kan utvide sitt abonnement med tilleggsbrukere. Tilleggsbrukere av programmet skal navngis i Admin-funksjonen i Proresult-programmet. En slik utvidelse er å anse som en bestilling som umiddelbart tillegges avtalen og faktureres etter gjeldende vilkår.

For de som benytter systemet sin SMS-tjeneste er det en kostnad pr. melding, som faktureres sluttbruker etterskuddsvis. Kostnad på SMS-tjeneste indeksreguleres 1. januar hvert år.

Dersom du har rabattert pris gjennom tredjepart vil en ved utmelding gå over på vanlig prisliste.

Proresult AS har 6 måneders oppsigelsestid regnet fra første dag i neste fakturaperiode. Oppsigelse sendes skriftlig minimum 30 dager før neste fakturaperiode. Dersom oppsigelse sendes senere enn dette, vil oppsigelsestid starte fra kommende fakturaperiode.

 

KOPIERING

Kunden/lisenstaker har ikke rett til å kopiere eller reprodusere hele eller dele av programvaren eller den medfølgende dokumentasjonen, med unntak av intern sikkerhetskopiering som sikkerhet mot tap.

Kunden har ikke under noen omstendigheter lov til å videreselge programvaren eller overdra retten til programmet til tredje person.

MISLIGHOLD

Kundeavtalen kan opphøre og konto bli stengt ved vesentlig mislighold, manglende betaling eller konkurs. Ved åpning av stengte kontoer kan det påløpe et gebyr på kr 2000,- og det forutsettes at utestående er innbetalt.

 


Generelle vilkår for Proresult Kalkulasjon

Avtalevilkår for abonnement på Proresult Kalkulasjon

Oppdatert 10. mars 2023.

DEFINISJONER

Disse avtalevilkårene bruker følgende definisjoner:

Kunde: Den juridiske part som har tegnet abonnementet.
Bruker: Navngitt person som kunden har gitt tilgang til tjenesten.
Tjeneste: Tilgang til programvaren Proresult Kalkulasjon.
Avtale: Bestillingsbekreftelse der kunde tegner abonnement.
Abonnement: Avtale om løpende lisens.
Lisens: Bruksrett til tjenesten.
Kundedata: Opplysninger som kunden registrerer i programvaren
Leverandør: Prokalk AS er leverandør av tjenesten.
Produsent: Proresult AS er produsent og distributør av tjenesten.

KUNDE SINE RETTER OG PLIKTER

Avtalen gir kunde en lisens – altså tilgang til å bruke tjenesten.
Kunde plikter å sørge for at alle brukere følger vilkårene i dette dokumentet.

LEVERANDØR SINE RETTER OG PLIKTER

Leverandør plikter å levere en tjeneste som er i henhold til avtalen. Dette inkluderer de moduler,
funksjoner, antall brukere, og andre forhold som er beskrevet i avtalen.
Leverandør og produsent har rett til å videreutvikle og endre tjenesten uten varsel til kunde.

PRIS OG BETALINGSVILKÅR

Prisen er angitt i avtalen, og består av abonnementsavgift per måned uten merverdiavgift.
Beløpet faktureres forskuddsvis for 3 måneder av gangen, i starten på hvert kvartal.
Prisen justeres årlig, med virkning fra 1. januar.
Leverandør står i tillegg fritt til å gjøre prisendringer inntil 4 ganger per år utover normal
prisregulering.
Prisendring utover normal prisregulering skal varsles til kunde med minimum 1 måneds skriftlig
varsel.
Dersom du har rabattert pris gjennom tredjepart, vil en ved utmelding gå over på vanlig prisliste.

TILLEGGSBRUKERE

Kunden kan selv utvide abonnementet med flere brukere, såkalte tilleggsbrukere. Disse skal navngis
i programvarens Admin-funksjon.
En slik utvidelse regnes som en utvidelse av avtalen. Utvidelsen vil derfor umiddelbart legges til
abonnementet og faktureres i henhold til avtalen.

BRUKSRETT

En bruker kan bruke programvaren på flere enheter, men flere personer kan ikke dele en bruker med
mindre dette er avtalt.

KUNDEDATA

Alle kundedata (opplysninger som bruker registrerer i programvaren) tilhører kunden.
Kundedata skal ikke benyttes utenfor den organisasjonen som har inngått avtalen, altså kunden.
Dette gjelder også dokumentasjon som bruker disponerer i programvaren.
Leverandør skal oppbevare alle kundedata på en sikker og forsvarlig måte.
Dette inkluderer både å hindre at uvedkommende får tilgang til data, men også å hindre tap og
skade av data ved å ta daglig sikkerhetskopi.
Leverandør har ikke ansvar for innholdet i kundedata som brukere registrerer i programvaren.
Brukeren er selv ansvarlig for at det ikke legges inn opplysninger som er i strid med gjeldende lover
og regler.
Leverandør har rett til å bruke anonymiserte kundedata til utarbeidelse av statistikk. Ved oppsigelse
av avtale har bruker rett til å få utlevert sine egne data i egnet format.

OPPHAVSRETT

All opphavsrett til programvaren tilhører leverandøren, Prokalk AS.
Opphavsretten til programvaren er beskyttet av åndsverkloven og øvrige internasjonale
konvensjoner.
Kunden har ikke rett til å selge eller overdra bruksretten for programvaren til en tredjepart (altså
utenforstående person eller organisasjon).

REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG ERSTATNING

Dersom kunden mener det foreligger feil eller mangel ved programvaren, eller annet mislighold av
avtalen, må dette omgående varsles skriftlig til leverandør.
Ved mislighold av avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk
tap. Leverandør sitt erstatningsansvar er begrenset.
Leverandør er ikke ansvarlig for indirekte tap (altså fortjeneste av enhver art, tap grunnet
driftsavbrudd, avansetap, tap som følge av skade på maskinvare og annen programvare, tap overfor
tredjepart.)
Leverandør er ikke ansvarlig for tap og skader som oppstår som følge av bruken av, eller manglende
evne til å bruke programvaren.
Leverandør sitt fulle ansvar er begrenset til det beløp som bruker har betalt for programvaren,
maksimalt 12 månedspriser i henhold til avtalen.

TEKNISK LØSNING

Leverandør har rett til å endre tekniske løsninger i programvaren. Endringene skal ta hensyn til
kundens behov og skape minst mulig forstyrrelser for bruken av programvaren.

BRUKERSTØTTE OG OPPLÆRING

Leverandør gir brukerstøtte (support) via telefon, eller via digitalt kundesenter på sine hjemmesider,
der også åpningstidene skal vere kunngjort.
Opplæring i bruk av programvaren gis via digitale kurs der brukere kan delta gratis.
Leverandør kan også lage spesialtilpassede kurs og opplæring, mot betaling.

OPPSIGELSE

Oppsigelse av abonnementet skal varsles skriftlig til leverandør.
Abonnementet har 3 måneders oppsigelsestid, gjeldende fra første dag i påfølgende måned.

STENGING AV TJENESTEN

Ved manglende betaling eller annet vesentlig mislighold, har leverandør rett til å stenge tilgangen til
programvaren.
Leverandør åpner stengt tilgang mot et gebyr på kr 2000,- forutsatt at andre utestående fakturaer er
betalt.

TVISTER

Enhver tvist med utspring i denne avtalen skal avgjøres i gjeldene norsk rettsinnstans, med mindre
de løses i minnelighet.

OM LEVERANDØREN

Prokalk AS (orgn. 925 159 794) har adresse Hafstadvegen 25, 6800 Førde.
Selskapet ble stiftet i mai 2020. Aksjene eies halvt om halvt av Byggmesterforbundet (orgn.
971 547 030) og Proresult AS (orgn. 991 587 454).
Den daglige driften og utviklingen håndteres av Proresult AS